Skip to main content

O iniciativě Hodina pravdy

Kdo jsme?

Jsme vyučující a studující humanitních a společenských oborů. Znepokojuje nás znevažování a podceňování předmětů našeho studia: věd o člověku a společnosti.

Dlouhodobé systémové nespravedlnosti v podpoře vědy a vysokých škol v poslední době eskalovaly a ohrožují další pěstování humanitních oborů na potřebné úrovni a jejich předávání dalším generacím.

V Den učitelů chceme oslavit to, že se postupně daří napravit situaci učitelů na základních a středních školách, ale připomenout, že se zapomnělo na vysoké školy. I učitelé na vysokých školách jsou učitelé. Vysokoškolské pěstování humanitních a  společenskovědních oborů je předpokladem pro práci s nimi jinde: na jiných úrovních škol, v kulturních institucích, ve státní správě.

Protest je pro nás krajní cesta, raději bychom svůj čas věnovali bádání, výuce či studiu, případně pozvedali hlas v jiných tématech. K veřejným protestům nás ale nutí situace na mnoha pracovištích (odchody talentovaných odborníků a vyčerpání ostatních; nutnost hledat doplňková zaměstnání a z ní plynoucí tříštění potřebné pozornosti; neschopnost nabídnout perspektivu mladší generaci, kterou z velké části ztrácíme). Při přípravách protestů se setkávají akademické senáty, vysokoškolské odbory, iniciativy doktorandů a studentské spolky.

Co žádáme?

Žádáme za svou pedagogickou práci, jejíž nedílnou součástí je i samostatný výzkum rozvíjející současný stav bádání v mezinárodním měřítku, platové ohodnocení odpovídající alespoň průměrnému platu na středních školách.

Je na pováženou, že základní plat vysokoškolských vyučujících v humanitních oborech nedosahuje ani minimální důstojné mzdy.

Žádáme co nejrychlejší nápravu nepoměru mezi jednotlivými obory při rozdělování finančních prostředků na mzdy. Považujeme za nespravedlivé a protizákonné, aby vyučující na humanitně zaměřených fakultách dostávali za stejnou práci v průměru o polovinu nižší plat než jejich kolegové z jiných fakult téže univerzity. Naše pedagogická práce je stejně tak náročná jako jejich. Výsledky našeho vědeckého bádání jsou minimálně stejně kvalitní a mezinárodně uznávané.

Podporujeme požadavek České konference rektorů na razantní navýšení celkového objemu prostředků na VŠ vzdělávání tak, aby podíl výdajů na vysoké vzdělávání vůči HDP byl konečně srovnatelný s průměrem zemí OECD.

Podporujeme požadavek Asociace děkanů filozofických fakult na záchranný příspěvek, určený pro humanitní a příbuzné společenskovědní obory, jako bezprostřední pomoc v jejich stávající zoufalé finanční situaci a jako první nutný krok předcházející systémové řešení.

Žádáme razantní zlepšení stávající nedůstojné finanční situace doktorandů, neboť na jejich talentu a bádání, nepřerušovaném existenčními starostmi, závisí budoucnost našich oborů.

Naše prohlášení

Zapojené fakulty


Praha

FF UK

FHS UK

ETF UK

PedF UK

PF UK


Olomouc


Pardubice


Hradec Králové


Ústí nad labem


České Budějovice


Brno

FF MU

JAMU


Plzeň