Kdo jsme?

Jsme vyučující a studující humanitních a společenských oborů. Znepokojuje nás znevažování a podceňování předmětů našeho studia: věd o člověku a společnosti. Dlouhodobé systémové nespravedlnosti v podpoře vědy a vysokých škol
v poslední době eskalovaly a ohrožují další pěstování humanitních oborů
na potřebné úrovni a jejich předávání dalším generacím. 

V Den učitelů chceme oslavit to, že se postupně daří napravit situaci učitelů
na základních a středních školách, ale připomenout, že se zapomnělo na vysoké školy. I učitelé na vysokých školách jsou učitelé. Vysokoškolské pěstování humanitních a společenskovědních oborů je předpokladem pro práci s nimi jinde: na jiných úrovních škol, v kulturních institucích, ve státní správě. 

Protest je pro nás krajní cesta, raději bychom svůj čas věnovali bádání, výuce
či studiu, případně pozvedali hlas v jiných tématech. K veřejným protestům nás ale nutí situace na mnoha pracovištích (odchody talentovaných odborníků
a vyčerpání ostatních; nutnost hledat doplňková zaměstnání a z ní plynoucí tříštění potřebné pozornosti; neschopnost nabídnout perspektivu mladší generaci, kterou z velké části ztrácíme). Při přípravách protestů se setkávají akademické senáty, vysokoškolské odbory, iniciativy doktorandů a studentské spolky.

Co žádáme?

Žádáme za svou pedagogickou práci, jejíž nedílnou součástí je i samostatný výzkum rozvíjející současný stav bádání v mezinárodním měřítku, platové ohodnocení odpovídající alespoň průměrnému platu na středních školách.
Je na pováženou, že základní plat vysokoškolských vyučujících v humanitních oborech nedosahuje ani minimální důstojné mzdy.

Žádáme co nejrychlejší nápravu nepoměru mezi jednotlivými obory
při rozdělování finančních prostředků na mzdy. Považujeme za nespravedlivé
a protizákonné, aby vyučující na humanitně zaměřených fakultách dostávali
za stejnou práci v průměru o polovinu nižší plat než jejich kolegové z jiných fakult téže univerzity. Naše pedagogická práce je stejně tak náročná jako jejich. Výsledky našeho vědeckého bádání jsou minimálně stejně kvalitní a mezinárodně uznávané.

Podporujeme požadavek České konference rektorů na razantní navýšení celkového objemu prostředků na VŠ vzdělávání tak, aby podíl výdajů na vysoké vzdělávání vůči HDP byl konečně srovnatelný s průměrem zemí OECD.

Podporujeme požadavek Asociace děkanů filozofických fakult na záchranný příspěvek, určený pro humanitní a příbuzné společenskovědní obory,
jako bezprostřední pomoc v jejich stávající zoufalé finanční situaci a jako první nutný krok předcházející systémové řešení.

Žádáme razantní zlepšení stávající nedůstojné finanční situace doktorandů,
neboť na jejich talentu a bádání, nepřerušovaném existenčními starostmi, závisí budoucnost našich oborů. 

Zapojené fakulty


Praha

FF UK
FHS UK
ETF UK
PedF UK
PF UK


Olomouc

Pardubice

Hradec Králové

Ústí nad labem

české budějovice

bRNO

FF MU
JAMU


Plzeň