Skip to main content

Sme študenti a študentky religionistiky na Filozofickej fakulte Karlovej Univerzity.

Záujem a pozornosť religionistiky sa v prvom rade sústreďuje na štúdium reálií jednotlivých svetových, či  menších lokálnych náboženstiev, na objasnenie podoby a histórie základných konceptov ich náboženského myslenia a predovšetkým na popis jednotlivých predstáv, s ktorými toto myslenie pracuje a skrz ktoré premýšľa povahu sveta, v ktorom sa nachádza(me).
Už len takéto odborné štúdium dávnych i prítomných náboženských fenoménov poukazuje na vysokú mieru významu nášho oboru. Na jednej strane sa totiž ukazuje byť zo svojej povahy schopný uchovávať cenné historické informácie v podobe, ktorá k nim chová hlboké a nezjednodušujúce pochopenie a v potrebných momentoch tak prispieť do náučných, i kvôli ľudskej rôznorodosti náročných, kultúrnych situácií.
Na strane druhej sa však religionistika okrem (nie nezaujímavého) zaznamenávania a štúdia dejinných faktov snaží zároveň o porozumenie tej nedoziernej moci symbolov, náboženských príbehov a predstáv, ktoré napriek svojej nebývalej podivuhodnosti a zdanlivej nerozumnosti dokázali odjakživa hýbať ľuďmi, skupinami i celými národmi. My, ľudia, ako dnes tak ani v minulosti, nič nerobíme náhodne a medzi našimi predstavami, našimi slovami a našimi činmi ostáva nepretrhnuteľné puto. A vplyv náboženstva a zákonitostí myslenia, ktoré stoja v jeho pozadí, tak nemôže byť ľahostajný nikomu, kto sa o porozumenie človeku usiluje.
Religionistika tak nie je ani väzňom minulosti, a ani pohľadom, ktorý nedovidí za hranice toho, čo dnes bežne za náboženstvo označujeme. Učí sa totiž, že v našom myslení nie sme tak odlišní ani od ľudí dávnych vekov, ani od našich súčasníkov aktívne mysliacich v medziach svojho náboženského presvedčenia. Učí sa, že v každodenných, závažných a s náboženstvom zdanlivo nespojitých situáciách naďalej premýšľame v symboloch a náš prístup ku svetu a vzťahom v mnohom vybočuje z hraníc striktnej západnej racionality.
Nie sme však teológovia, a ani sa nesnažíme nepozorovane zadnými vrátkami priniesť tradičnú formu viery do sveta, ktorý ju odsunul. Napriek tomu ale veríme, že pochopenie náboženského prejavu a prístupu vrhá prekvapivo veľa svetla na správanie a myslenie ľudí, ktorí sa od jeho explicitných podôb vzdialili. Ako príklad sa dá uviesť v súčasnosti rozbujnelá scéna konšpiračných teórií, či na vplyve narastajúca alternatívna spiritualita.
Napriek tomu, že sa snáď na prvý pohľad môže zdať, že takýto popis len ťažko zodpovedá konkrétnym profesným požiadavkám nášho sveta, a že je tak len vágnym popisom neurčitého využitia, opak je pravdou.

Bolo by mimoriadne nešťastné podceniť váhu takéhoto originálneho a obsiahleho typu porozumenia a nevidieť jeho možný prínos. Ten sa môže prejavovať po prvé v zamestnaniach riešiacich bezprostredné spoločenské problémy a nezhody, ako je napríklad poradca v medzikultúrnej diplomacii, analytik príčin a následkov spoločenských trendov, či politický komentátor; po druhé v bežnom vzdelávacom procese ako odborný sprievodca, či ako učiteľ histórie, starých jazykov a najmä náboženstva; a po tretie ako človek kultivujúci a obohacujúci verejnú sféru tým, že ju bude aktívne a vecne regulovať či reflektovať pomocou odlišných spôsobov myslenia, ako je toho schopný napríklad novinár či spisovateľ.
Pre potreby tohto listu veríme, že oba vyššie predstavené dôvody dostatočne ukazujú význam nami študovaného oboru, ktorého kompetencie a možnosti však siahajú ešte omnoho ďalej.
Sme si vedomí toho, že vplyv a význam humanitných oborov je v našich bežných životoch oveľa menej badateľný, než ku príkladu význam prírodovedcov či právnikov. Pravda je ale taká, že my pracujeme odlišne. Plody našej práce rastú potichu a nenesú vo svojej finálnej podobe na sebe naše mená. A predsa je nimi predchnutý celý myšlienkový svet, ktorý formuje podobu našich životov.
Nie je ťažké si predstaviť náhle zrušenie všetkých humanitných oborov a odstránenie platov humanitných vedcov z výplatných pások verejných peňazí. Avšak fatálnosť dopadu, ktorú by také rozhodnutie malo na životy nás všetkých, si vie predstaviť len málokto. Snáď sa o tom nikdy nebudeme musieť na vlastnej koži presvedčiť.
A preto

Naša práca má zmysel.

Benjamin Mikluščák – Abrahám Maurer – Ema Polednová – Rozálie Rozkovcová – Adam Foltýn – Bára Svěráková – Dorota Hofmeisterová – Jakub Jahl – Kryštof Kerndl – Matyáš Lednický – Leona Kraleva – Ondřej Váňa – Tobiáš Heřmanský – Aneta Roztomilá – Petr Novák – Pavel Havlík – Vojtěch Javorek – Hana Ratimcová – Karolína Zetková.

Jste student/studentka religionistiky a chcete se pod dopis také podepsat?
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekC7cacbYPZzTk9CJUgJRsTB7JW7H_9RkOmEtEtvm9VWzSoQ/viewform?usp=sf_link