Skip to main content

Ode Dne učitelů, kdy zástupci humanitních a společenských fakult napříč republikou dali najevo svou nespokojenost masovými protesty, uběhly již téměř 2 měsíce. Protože jsme reakci ministerstva nepovažovali za uspokojivou, připomněli jsme své požadavky o měsíc později při předávání petice podepsané více než 2000 signatáři na Ministerstvu školství, na kterou ministerstvo nereagovalo. Dosud nemáme ze strany ministerstva konkrétní vyhlídku, že by se situace měla jakkoliv zlepšit a postrádáme jakýkoliv doklad toho, že by ministr nebo současná vláda naše požadavky brali vážně. 

V uplynulém roce jsme byli nuceni jednat hned se třemi ministry školství, z nichž dva postupně odstoupili. Podařilo se nicméně upevnit postoje Asociace děkanů filozofických fakult a realizovat na dané téma desítky jednání od univerzitních úrovní až po zastřešující organizace včetně ministerstva. Podporou nám byly tisíce podpisů, statistické i kvalitativní analýzy opravňující naše požadavky a časté přitakání všech, kdo se debat účastnili, včetně studujících a médií.

Univerzity zpracovaly datové podklady, na základních premisách přitom panuje shoda napříč celou sférou aktérů: Vysoké školy jsou podfinancované a tento stav nejvíce dopadá na rozsáhlý segment sociálněvědních a humanitních pracovišť. V období rostoucí inflace a mzdových posunů v regionálním školství se tak akademičtí a vědečtí pracovníci žijící většinově ve velkých městech dostávají nejen do absurdní situace, kdy jejich finanční ohodnocení zdaleka nedosahuje úrovně odpovídající kvalifikaci, ale začíná být nesouměřitelné s nižšími stupni vzdělávací soustavy, a stává se kariérně i existenčně neudržitelným. 

Přes přísliby řešení nebyl ze strany nového ministra školství, prof. Mikuláše Beka, ani dalších pověřených zástupců MŠMT, zařazen tento problém mezi priority avizované v dosavadních vystoupeních, dokonce nebyl při nástupnické řeči na tiskové konferenci 16. 5. zmíněn ani okrajově, což považujeme za krajně přehlíživé a varující. Naznačená řešení (vnitřní přerozdělování v rámci jednotlivých institucí či slučování oborů) nemohou tento stav výrazně proměnit, a rozhodně nedostačují ani k zabránění odchodu talentů, ani k motivaci budoucích špičkových odborníků k univerzitnímu angažmá.

Naděje na vysvětlení nynějšího postupu MŠMT stále trvá: Příležitostí je jednání Asociace děkanů filozofických fakult, které proběhne 25.-26. května v Olomouci s přislíbenou účastí zastoupení MŠMT, nejpozději pak během zasedání České konference rektorů 8. června 2023, kde by měl vystoupit ministr Mikuláš Bek. Naše aktivita je nyní intenzivnější, než kdykoliv v uplynulých třech desetiletích: Pravidelně se schází jak neformální uskupení Hodiny pravdy, tak nově konsolidované grémium předsedů akademických senátů filozofických fakult, v pohotovosti jsou sílící odborové organizace. Další kroky jsou zevrubně diskutovány s právníky i vedením Vysokoškolského odborového svazu.

V tuto chvíli oslovuje senátní grémium Asociaci děkanů filozofických fakult, aby usilovala o bezprostřední vyjasnění situace komplikované stálými změnami na MŠMT a, alespoň dle posledních tiskových výstupů, ignorováním našich aktivit a požadavků. Jsme plně odhodláni vyvinout maximální úsilí pro podporu našich oborů a důstojné podmínky kolegyň a kolegů, stejně jako pro kvalitní zázemí pro naši studentskou obec. 

Výzva předsedů a předsedkyň akademických senátů filosofických fakult

Vážení děkani, vážené děkanky filosofických fakult,

akademické senáty všech našich fakult podpořily požadavky na důstojné ohodnocení akademické práce, které byly předneseny a dostatečně medializovány během protestních akcí na Den učitelů 28. března a které byly také součástí petice předané 21. dubna MŠMT a v kopii předsedovi vlády. Se znepokojením sledujeme, že ministr školství Mikuláš Bek zatím nepodal žádnou uspokojivou odpověď na tyto požadavky, zatímco frustrace v akademických obcích, které naše senáty reprezentují, stále narůstá.

Žádáme proto naléhavě děkany a děkanky svých fakult, aby na zasedání Asociace děkanů filosofických fakult plánovaném na 25. – 26. května přijali usnesení vyzývající ministra školství k neprodlené nápravě krizové finanční situace na našich fakultách, kterou lze podle nás řešit jedině navýšením prostředků na VŠ vzdělávání spolu s jasným zadáním adresovaným univerzitám, aby dodatečné finance dedikovaly právě fakultám, jejichž zaměstnanci mají nejnižší mzdy a jsou odhodláni pokračovat v protestech mj. stále častěji zmiňovanou formou stávky.

  • Jan Beneš, předseda AS FF OU
  • Pavel Himl, předseda AS FHS UK
  • Roman Kodet, předseda AS FF ZČU
  • Miroslav Joukl, předseda AS FF UHK
  • Ondřej Molnár, předseda AS FF UP
  • Marta Pató, předsedkyně AS FF UPCE
  • David Radek, předseda AS FPF SU
  • Václav Štěpánek, předseda AS FF MU
  • Ondřej Švec, předseda AS FF UK