Skip to main content

Asociace děkanů filozofický fakult vyzývá partnerské fakulty, jejich asociace, Radu vysokých škol, Českou konferenci rektorů i výzkumné organizace k účasti na protestní akci Kolaps systému, která se odehraje v předvečer jednání o státním rozpočtu 3. června 2024.

Kromě fyzické účasti můžete svou podporu vyjádřit deklarativně jak individuálně, tak prostřednictvím akademických senátů, reprezentace fakult a univerzit, skrze studentské spolky nebo odborové organizace.

Ve shodě s Radou vysokých škol i Českou konferencí rektorů dlouhodobě upozorňujeme na kritické podfinancování vysokých škol, které momentálně přesahuje částku 10mld Kč ročně a stále se prohlubuje. Za zcela nepřijatelnou považujeme mzdovou situaci zaměstnanců mnoha pracovišť a fakult, která ze značné části nedosahuje ani k úrovni, jež je považována za elementárně důstojnou. A to bez ohledu ke složitým podmínkám kariérního růstu, vysoké kvalifikaci a životním nákladům návazným na velká města.

Zanedbané investice do univerzit a vědy limitují rovněž konkurenceschopnost celého segmentu vzdělávání a schopnost obstát v evropském či dokonce světovém kontextu. Přestože mezi vládní priority patřila věda a vzdělávání, jsme svědky personálního chaosu a neschopnosti podepřít univerzity a výzkumné instituce jako pilíř občanské společnosti, coby generátor inovací, kulturní kultivace, modernizace a ekonomického růstu.

Přes všechna varování neprobíhá v terciárním vzdělávání příprava na nástup silných ročníků a celému systému hrozí kolaps. Dosavadní jednání přitom vedla jen k planým slibům a dílčím nesystémovým krokům, které navíc doposud nebyly dovedeny k realizaci a jen zesilují celkovou frustraci.

Své argumenty jsme sdělili směrem k Vládě ČR a ministrovi školství během roku 2023 s tisíci podpisů předních oborových specialistů a za obdobné účasti na demonstracích.

Žádáme po Vládě České republiky v této strategicky významné záležitosti o okamžité řešení platné již pro rok 2025, jímž musí navýšení ročního rozpočtu vysokých škol o 10 mld Kč a také nezbytný 10% nárůst investic do vědy.

Bez otálení a výmluv, bez rozmělňování zodpovědnosti.