Skip to main content

V posledních dnech je mediální prostor rozbouřen diskusemi o tristní finanční situaci humanitních fakult a propastných platových rozdílech mezi akademiky, kteří dělají srovnatelnou práci na různých fakultách. Tato bouře se dotýká i nás, studentů. Zprávy o možné stávce v nás vyvolávají obavy, které jsou o to rozporuplnější, že vůči naší fakultě i našim vyučujícím cítíme silnou solidaritu. Jedná se o naši vlastní budoucnost, ale také přítomnost. Už teď pozorujeme, že se nám mnoho akademiků věnuje poctivě a energicky, ale ne PROTO, že by byli dostatečně podporováni a finančně odměňováni. Spíš PŘESTO, že musí kmitat mezi několika pracemi, aby uživili své rodiny, a přesto, že jejich výkon zdaleka není adekvátně oceněn. Není divu, že někteří z nich v této situaci zvažují odchod z fakulty. 

Řešení této situace není v našich rukou. Boj o spravedlivější řešení bude muset být veden na úrovni univerzity i ministerstva školství. I my ale můžeme něco udělat.

Na prvním místě se chceme ozvat na podporu našich pedagogů a požádat rektorát UK, aby se i k naší fakultě choval z pozice „alma mater“ mateřsky, a nikoliv macešsky.

Chceme se ovšem vyjádřit také k jednomu obecnějšímu tématu, které prostupuje těmito diskusemi. Řada lidí v poslední době opakovaně zpochybňuje přínos humanitních věd. 

V tom vidíme velké ohrožení: nejen sebe, ale také naší společnosti jako celku. Jsme přesvědčeni, že humanitní obory jsou pro dobré fungování vyspělých společností stejně životně důležité jako vědy přírodní. U některých je možná užitečnost obtížněji popsatelná, ale tím o nic menší. U jiných je naopak naprosto zřejmé i využití v krátkodobém časovém horizontu, ba dokonce jejich nutnost pro fungování ostatních věd (i přírodních). 

Studentská iniciativa MÁME SMYSL chce právě o tomto mluvit. Jsme studenti humanitních oborů a chceme vám ukázat, proč má naše práce smysl. Nemůžeme určitě vystihnout vše, v čem jsou naše obory přínosné. V našich stručných úvahách jsme jistě na mnoho věcí zapomněli. I tak ale věříme, že podáváme důvěryhodné svědectví o tom, že naše obory jsou nepostradatelné.

Jsi studentem ne-humanitního oboru a chceš nás podpořit?

Můžeš zde:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBzNXFFuxcqpD7z3rJqqb_Wm
3CuLUsDKdF6qQuo_SMK3hb3w/viewform?usp=sf_link

Dopis za studenty Historie

Jsme studentky a studenti historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Jen ten, kdo ví, odkud pochází, ví, kam jde. – Theodor Heuss

Obor historie se věnuje kritickému studiu našich dějin. Minulost vyplodila tisíce důležitých pramenů, o kterých je velmi těžké získat ucelený přehled. Je ale podstatné, aby byla udržována přiměřeně početná skupina lidí, kteří o nich vědí a umí je zařadit do širšího kontextu a jejich prostřednictvím zkoumat minulost.

Chcete dopis také podepsat?

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchACmioYn6PokLrFBiBB93PuX
g6u9n-PA7aHAPX0lulZT3QA/viewform?usp=share_link

Dopis za studenty Bohemistiky

Jsme studentky a studenti bohemistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

„A ještě musím pochválit tebe, tebe, česká řeči, jazyku z nejtěžších mezi všemi, jazyku z nejbohatších všemi významy a odstíny, řeči nejdokonalejší, nejcitlivější, nejkadencovanější ze všech řečí, které znám nebo jsem slyšel mluvit. Chtěl bych umět napsat vše, co dovedeš vyjádřit; chtěl bych užít aspoň jedinkrát všech krásných, určitých, živoucích slov, která jsou v tobě.“ 
(Karel Čapek, Chvála řeči české)

Předmětem zájmu tohoto filologického oboru je český jazyk, česká literatura, kultura a dějiny. Studium bohemistiky nám pomáhá lépe porozumět kultuře, historii a jazyku českých zemí. Umožňuje nám analyzovat literaturu, umění a další kulturní aspekty, které jsou zásadní pro naše kulturní dědictví a kulturní identitu, a také porozumět českému kulturnímu kontextu, což má vliv na mnoho dalších společenskovědních oborů: sociologie, politologie, dějiny. Bohemistika nám náš kulturní kapitál nepomáhá pouze uchovávat, ale také zpřístupňovat jej
veřejnosti a zahraničními světu: bohemisté*ky vyučují na prestižních zahraničních univerzitách, překládají díla českých spisovatelů, básníků a teoretiků do nespočtu světových jazyků, přednáší na filologicky zaměřených konferencích atd.

Chcete dopis také podepsat?

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhLwjyMeReUoo4cXs-hBdMN_U5WPZWUXWKf818ECnHjcT27g/viewform?usp=sf_link

Dopis za studenty Germanistiky

Jsme studentky a studenti Germanistiky a Učitelství NJ na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Was haben wir denn Gemeinsames als unsere Sprache und Literatur?“ – Jacob Grimm (1854)

Předmětem zájmu filologického oboru je německý jazyk, německojazyčná literatura, kultura a dějiny. Studiem germanistiky získáváme přehled o německojazyčných oblastech minulosti i současnosti. Německojazyčné země hrály významnou roli na území Čech, Evropy a světa. Dodnes jsou nezanedbatelnými hráči na poli světové politiky, lékařského, výzkumného a ekonomického sektoru.

Chcete dopis také podepsat?

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLlJLV5jYr-CLqJ6yo1f33y3cCF2B2vVYdSH7ciE5GGEt3Gg/viewform?usp=sf_link

Dopis za studenty Sociální práce

Jsme studenti a studentky Katedry sociální práce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

O zachování studia sociální práce  na FF UK jde nejen významným organizacím, které nás veřejně podporují, ale i našim absolventům, kteří si studiem na katedře prošli, a nyní pracují v různých sférách sociální oblasti. Jejich cesty jsou rozličné, někteří zastávají vedoucí pozice na MPSV, jiní se pohybují v trestní justici, hájí práva dětí, seniorů nebo zajišťují pomoc obětem domácího násilí. Jejich cesty ale začínaly na Katedře sociální práce FF UK. 

Absolventky a vedoucí sociální pracovnice v organizaci Rozkoš Bez Rizika popisují sociální práci takto: 

Chcete dopis také podepsat?

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepzvu_hxECwfpIYWvgmk2VS1
RpFHtP4odz6-S8N_kaNA8QwQ/viewform?usp=sf_link

Dopis za studenty Psychologie

Jsme studenti a studentky psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy 

Obor psychologie se v posledních letech těší velkému zájmu. Zkoumá člověka, jeho chování, mentální procesy i mezilidskou komunikaci. Psychologové po celé republice pomáhají lidem s nejrůznějšími problémy, s porozuměním sobě samému či rozvojem potenciálu. Působí v řadě odvětví. Nejedná se pouze o terapie či poradenství, ale rozšířené jsou také školní a pedagogická psychologie, klinická psychologie, forenzní psychologie, sportovní psychologie, psychologie práce, psychologie životního prostředí, psycholingvistika, psychodiagnostika a další. 

Psychologů je ale v současnosti nedostatek. Například v rámci klinické psychologie a psychoterapie se na první sezení čeká někdy i měsíce. Zejména u dětských psychologů je situace extrémní. Pro představu – dítě s akutními obtížemi jako jsou například sebevražedné sklony může na psychologickou pomoc čekat i několik měsíců. V současné době protkané krizemi počet duševních onemocnění stále narůstá (viz epidemiologický přehled duševních chorob na webu ÚZIS). Z toho důvodu je důležité mít dostatek profesionálů, kteří se o duševní zdraví (nejen) těchto jedinců postarají.

Chcete dopis také podepsat?

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScn8iZfotPiZLciFd5Fg1BTIfRL-_GljSKz2cufEJsnVWe9fA/viewform?usp=sf_link

Dopis za studenty Filosofie (FHS UK)

Jsme studující filosofie na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy.

„Aby člověk zabránil zlu, potřebuje filosofii, potřebuje používat rozum jako schopnosti myslet.“ Hannah Arendt 

Filosofie si klade otázky o původu kosmu, světa, místě člověka v něm a ve společenství druhých, o smrti, o řeči… o všem, co je součástí naší každodenní žité skutečnosti, už přes dva tisíce let. Rozvíjením těchto otázek položila základ moderním, nejen humanitním a společenským vědám. To ale neznamená, že již ztratila svou relevanci a nárok na místo v současném světě a existenci jakožto všedního oboru. 

Právě díky své přetrvávající interdisciplinaritě si filosofové a filosofky všímali a všímají problémů, které před člověka a společnost neustále se proměňující svět klade. Z nedávné minulosti jde třeba o otázku, jak zásadní proměnu v politickém i individuálním uvažování znamená vynález atomové bomby, konstantně přítomná hrozba hypotetického jaderného konfliktu, a jak v tomto „novém světě“ nadále existovat. Nebo stále relevantními otázkami sociálních a genderových nerovností či klimatické krize. Celá řada oborů, resp. profesních oblastí současné rozvinuté a stále se rozvíjející společnosti se neobejde bez reflexe etických problémů (aktuálně např. problematika AI), také zde má filosofie svou nepostradatelnou roli.

Chcete dopis také podepsat?

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTGkrud-AKM598G-9eSrIbexFIyHM-iFUZuAgJQogAffxW8w/viewform?usp=sf_link

Dopis za studenty Filosofie (FF UK)

Jsme studenti a studentky filosofie na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy.

Jako lidé trpíme vášní k rozumu, které se neumíme zbavit. Ať se ohlédneme kterýmkoli směrem, obestírají nás výsledky našeho myšlení – principy na kterých stojí společenství, právo, technika, věda, psané projevy, či kalkulace etc. Trpíme vášní k rozumu natolik, že jsme v touze po jeho rozvoji vynalezli umělou inteligenci – simulaci lidského rozumu, která nás uchvacuje a které se současně děsíme.

Rozum a jeho způsoby vzbuzují úžas i otřes. Jde o hraniční fenomén – myšlení je schopné zaskočit i nudit, může v nás jiskřit nebo hlodat – může nás také otupovat, myšlení je výsadou našeho života, znamená nebezpečí i krásu.

Chcete dopis také podepsat?

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrCjTfdWGgrXM4uXcdz-KosHvkg7aWbINP3islcXzemKwHIA/viewform?usp=sf_link

Dopis za studenty Politologie

Jsme studentky a studenti Politologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Politologie se zabývá otázkami týkajícími se politiky, jejího vlivu na společnost a vlivu společnosti na ni. Zkoumá politické systémy, ideologie či chování autorit. Výše popsané se týká nás všech, ať už se politického dění účastníme aktivně, či jen pasivně; přímo, či nepřímo.

Studenti se v rámci oboru seznamují s dějinami i současností politické filosofie či politického myšlení, získávají znalosti o teoriích mezinárodních vztahů a demokracie, setkávají se s problematikou nedemokratických režimů, zabývají se komparativní politologií či politickou sociologií. Je toho opravdu mnoho, v čem mohou být budoucí politologové prospěšní. K tomu je však potřeba získat rozhled ve všech politologických disciplínách.
Uplatnění mohou studenti politologie najít jako komentátoři, novináři či se stát součástí neziskových organizací či mezinárodních institucí, které se snaží více pochopit společnost a její vztah k politice.

Chcete dopis také podepsat?

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPljMYIoU_ZtYyLKFh-3ej3sDG1K_NoSZdKQwUHImIu-rhbQ/viewform?usp=sf_link

Dopis za studenty Učitelství

Jsme studenti učitelství na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, která se, stejně jako Pedagogická fakulta, zaměřuje na vzdělávání kvalitních pedagogů.
Já konkrétně jsem studentem učitelství latiny a němčiny.

Vědění je moc.“ – Francis Bacon

Přestože latina již není živým jazykem, stále zaujímá významné místo v moderním světě a je podstatným jazykem pro porozumění mnoha oblastem lidského vědění, jako jsou právo, medicína, filosofie, teologie, historie a další. Navíc je základem mnoha jazyků dnes používaných a i na jazyky, které z ní přímo nevycházejí, měla svůj vliv.

Naší specializací je výchova a vzdělávání studentů středních škol v oblasti latiny. Věřím, že latinská kultura a historie jsou nedílnou součástí našeho kulturního dědictví. Je důležité, aby studenti našich středních škol získali schopnosti porozumět latinským textům, analyzovat literární díla a rozvíjet další dovednosti. Tyto schopnosti jsou zásadní pro úspěch studentů v budoucím studiu a profesním životě.

Chcete dopis také podepsat?

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSff3ifiDxcPhGkIEy7TlbCJJkgvKY
cV4A2fFOCPmoeL6uaozw/viewform?usp=sf_link

Dopis za studenty Anglistiky

Jsme studentky a studenti oborů Anglistika – amerikanistika, Anglický jazyk a Anglofonní literatury a kultury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Jazyk je základním kamenem lidské společnosti, spojuje nás v rámci všech společenských celků, skrz něj vnímáme své odlišnosti, ale také to, co máme společné. Skrze jazyk můžeme komunikovat s ostatními a sdílet zkušenosti, pocity a celé naše životy. Lingvistika jakožto popis živého jazyka ve všech svých podobách a prostředích nám umožňuje porozumět nejen danému jazyku, ale skrz něj také společnosti a kultuře. 

Je-li jazyk jejím základním kamenem, tvoří literatura pilíře společnosti, které ji vynesly tam, kde se nachází dnes. Literatura je pro nás způsobem, jak lépe poznat naši přítomnost i minulost – to, o čem lidé dříve psali a jak o tom psali, nám může prozradit mnoho o jejich životě, hodnotách jejich společnosti a názorech, které zastávali.

Chcete dopis také podepsat?

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeir9KvsyWmFKbpWyDStQ2PiS
zsNIN1yoHJiwMbrlzcXWzmFQ/viewform?usp=sf_link

Dopis za studenty Indologie

Jsme studentky a studenti Indologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. 

Education is the basic tool for the development of consciousness and the reconstitution of society.“ Mahátma Gándhí 

Studium Indologie na FF UK spočívá v osvojení si dvou indických jazyků, z nichž jeden je jazyk klasický (sanskrt) a druhý jazyk moderní (hindština, bengálština, tamilština). Nedílnou součástí studia je nabytí znalostí z oblastí indické kultury, politiky a současného dění, historie, náboženství ad. Dnes se jedná o jediné akademické pracoviště v České republice, kde se dá Indologie studovat. 

Fascinace Indií v Českých zemích je bezprostředně spjata s národním obrozením, kdy se hledaly spojitosti mezi slovanskými jazyky a sanskrtem. První, kdo se tímto srovnáváním zabýval, byl Josef Dobrovský. A nebyl jediný – Josef Jungmann též zastával přesvědčení o příbuznosti českého jazyka se sanskrtem, který nazval „pod sluncem nejdokonalejším jazykem“.

Chcete dopis také podepsat?

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuwWkrwJie5OYVt9LapthRXdC
2cymxPas-jmoPA92yknYJww/viewform?usp=sf_link

Dopis za studenty Andragogiky a personálního řízení

Jsme studentky a studenti Andragogiky a personálního řízení na Filozofické fakultě Univerzity
Karlovy a tímto dopisem bychom chtěli poukázat na přínos naší katedry pro společnost.


Andragogika a personální řízení se věnuje nutnosti celoživotního vzdělávání, řízení lidských zdrojů, motivací a rozvojem lidí. Jedná se o teoretický obor s vyústěním k praktickému uplatnění v různých sférách činností práce, volného času a veřejné sféry. Zabývá se kontexty vzdělávání a rozvoje různých skupin dospělých a rozličnými aspekty řízení a rozvojem lidí v organizacích.
Nutnost celoživotního vzdělávání, a i našeho oboru je nepopiratelná, vzhledem k rychlosti neustále se měnících pracovních podmínek na globalizovaném trhu a nutnosti adaptace na tyto změny. Lidské možnosti se neustále posouvají kupředu a my na ně musíme být schopni reagovat. Se stále se zvětšující potřebou automatizace dojde k zániku velkého množství pracovních míst a lidé budou muset být schopni přizpůsobit se novým podmínkám a pracovním místům, která s těmito možnostmi budou
vznikat. Jednou cestou, jak takovým změnám čelit, jsou právě rekvalifikační programy, kterým se pole Andragogiky intenzivně věnuje. Náš obor vede k tomu, abychom dokázali umět motivovat ke vzdělávání a pomáhat lidem nalézt pracovní místo, které lidem pomůže zajistit si bezpečnou a atraktivní budoucnost.

Chcete dopis také podepsat?

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_I4eDhQoLkLW8AkKLhl5UX0sf
oaujkX10QN0ZD3lg2Db-Eg/viewform?usp=sf_link

Dopis za studenty Religionistiky

Sme študenti a študentky religionistiky na Filozofickej fakulte Karlovej
Univerzity.

Záujem a pozornosť religionistiky sa v prvom rade sústreďuje na štúdium reálií jednotlivých svetových, či menších lokálnych náboženstiev, na objasnenie podoby a histórie základných konceptov ich náboženského myslenia a predovšetkým na popis jednotlivých predstáv, s ktorými toto myslenie pracuje a skrz ktoré premýšľa povahu sveta, v ktorom sa nachádza(me).

Už len takéto odborné štúdium dávnych i prítomných náboženských fenoménov poukazuje na vysokú mieru významu nášho oboru. Na jednej strane sa totiž ukazuje byť zo svojej povahy schopný uchovávať cenné historické informácie v podobe, ktorá k nim chová hlboké a nezjednodušujúce pochopenie a v potrebných momentoch tak prispieť do náučných, i kvôli ľudskej rôznorodosti náročných, kultúrnych situácií.

Chcete dopis také podepsat?

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekC7cacbYPZzTk9CJUgJRsTB7J
W7H_9RkOmEtEtvm9VWzSoQ/viewform?usp=sf_link

Dopis za studenty Francouzštiny

Jsme studentky a studenti francouzštiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

„Bez jazyka je myšlení nejasnou a neprozkoumanou mlhovinou.“ – Ferdinand de Saussure

Pokud bychom se inspirovali pokrokovým románem Julese Verna a vydali se na cestu kolem světa za 80 dní, možná bychom s překvapením zjistili, že řeč slavné šansoniérky Edith Piaf, odvážných bratří Lumièrů či bystrého biologa Louise Pasteura libozvučně zní napříč pěti světadíly. Francouzština je ve světě totiž druhým nejčastěji voleným cizím jazykem. 

Možná si pod pojmem „francouzský jazyk” představíme osvětlenou Paříž nebo zábavné scénky Jeana Renoa. Ačkoliv tyto představy hrají důležitou roli v evropském a světovém kulturním dění, jde jen o nepatrný střípek mozaiky frankofonie. 

Chcete dopis také podepsat?

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLvPyxwjBWarHHQ1_IcA4-XOpW4dEGcDsyJbiO71F_vh77cA/viewform

Dopis za studenty Sociální a kulturní antropologie (FHS UK)

Jsme studenstvo sociální a kulturní antropologie na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy.

„Účelem antropologie je učinit svět bezpečným pro lidské rozdíly.“ – Ruth Benedict

Sociální a kulturní antropologie se původně zaměřovala na studium mimo-evropských společenství a kultur a jejím hlavním hnacím motorem byla koloniální expanze. Antropology získané poznatky byly zneužívány k nastolení a posílení koloniální správy na dobývaném území – proto se antropologii dlouho přezdívalo „služka kolonialismu.“ Za 150 let se disciplína výrazně proměnila a podrobila sebe sama velké kritice a sebereflexi. O to zajímavější je uvědomovat si, že obor, který původně sloužil k udržování mocenských asymetrií, je nyní nástrojem k jejich odhalení.
Současná antropologie se stále zaměřuje na studium společenství a kultur, avšak středem jejího uvažování již není pouhé anthrópos; kromě interakcí mezi lidmi zájem antropoložstva vzbuzují i vztahy víc-než-lidské. Zkoumání víc-než-lidstva přispívá k zpochybňování karteziánského dualismu kultury a přírody a vidí člověka nikoliv jako „vrchol evoluce“, nýbrž jako součást husté sítě vztahů, propojení a konfigurací. V období klimatické změny je podobný přístup obzvláště důležitý pro naši společnost, jak její lidskou část, tak i pro tu mimo-lidskou.

Chcete dopis také podepsat?

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdI1rnyHovkROlte2AnsWjw1WII
6dUnoBtN7ecf4slnc9eICg/viewform?usp=sf_link

Dopis za studenty Skandinavistiky

Jsme studentky a studenti skandinavistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

«Hva hjelper det at du har retten når du ikke har noen makt?» – Henrik Ibsen

Jak pravil Henrik Ibsen: „K čemu je ti, že máš pravdu, když nemáš moc,“ a tak se i my, studenti skandinavistiky přidáváme k iniciativě Máme smysl.
Skandinavistika neboli nordistické obory na Univerzitě Karlově mají dlouhou tradici, a to již od doby Arnošta Viléma Krause (1859-1943), který se věnoval literatuře a kultuře skandinávských zemí. Dalšími pokračovateli byli poté například Ladislav Heger nebo Helena Kadečková.

Chcete dopis také podepsat?

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqZWGeljUwgvYU7c6H002fvS_
gAS2_dWOGHqUR7qKAxgiEQg/viewform?usp=sf_link

Dopis za studenty Řeckých a latinských studií

Jsme studentky a studenti oboru Řecká a latinská studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Náš obor zahrnuje zejména studium antických dějin, antické řecké a římské literatury a předně klasických jazyků, starořečtiny a latiny. Studenti zaměření na medievistiku se zabývají více středověkou latinskou literaturou a středověkou latinou. Metodologicky se proto potýkáme mimo jiné s historiografií, literární vědou a lingvistikou. Kromě toho náš obor nutně zahrnuje i vhled do antického výtvarného umění, architektury a ostatních hmotných pramenů, do antického náboženství, mytologie, filosofie, vědy a do křesťanství – v těchto oblastech se náš obor dotýká dějin umění, archeologie a jiných pomocných věd historických, nebo i religionistiky a teologie a doplňuje se s nimi.

Proč taková rozmanitost oblastí našeho studia? K pochopení antické civilizace je nutné rozumět jí v její celistvosti, proto je tedy potřebné, aby se naše vědy vzájemně doplňovaly. Pochopení antické civilizace nám pak otevírá přístup k hlubšímu chápání pramenů západní společnosti a jejích dějin. Pokud dojdeme k tomuto poznání, přichází také hlubší porozumění současnému světu.

Chcete dopis také podepsat?

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaqdhi_MMLQ2nGTXxXbPyINN
KKt9W9h5jPBEqfiJ8dixb8GQ/viewform?usp=sf_link

Dopis za studenty Novořeckého jazyka a literatury

Jsme studenti a studentky Novořeckého jazyka a literatury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Novořecká filologie pokrývá studium nejen řeckého jazyka, ale i řecké historie, literatury a kultury. Řecko, které je součástí Evropské unie již od roku 1981, se nachází na historicky, strategicky a politicky významné hranici Evropy s Asií. Osvojením znalostí novořecké filologie tak student získá informace o evropském regionu, který je dnes nedílnou součástí evropské politiky. Řečtina je evropský jazyk a v současnosti jím mluví přes 13 milionů Řeků, kteří se usídlili v diasporách po celém světě – od Ameriky po Austrálii.

Chcete dopis také podepsat?

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScehWNWztw-BueRz1LHatsrWJ3zTKONplhMMyUNU2MTK0wgnw/viewform?usp=sf_link

Dopis za studenty Indonesistiky

Jsme studentky a studenti oboru Indonesistika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

„It is sometimes said that Indonesia is the most important country that the world knows least about.“ – Prof. Dewi Fortuna Anwar, M.A., Ph.D.

Vzhledem k velikosti Indonésie a jejímu světovému kulturnímu a ekonomickému potenciálu je podstatné, aby naše země disponovala odborníky ovládajícími indonéský jazyk, její reálie a historii. Obor se na FF UK etabloval přesně před sedmdesáti lety a mezi jmény, která s
ním byla spjata, bychom nalezli indonesisty světového formátu Rudolfa Mrázka a Miroslava Oplta, dále pak například politologa Zdeňka Zbořila či překladatelku Zoricu Dubovskou.

Nežijeme ve vakuu, žijeme v globalizovaném a stále více propojeném světě, kde pohyb „motýlích křídel“ na jednom konci světa může zanechat hluboké otisky na konci druhém. Je dobré o těchto skutečnostech vědět, porozumět jim a ideálně být schopni tyto změny predikovat a efektivně na ně reagovat.

Chcete dopis také podepsat?

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcvDpOltBLxh9q_Kr7hs5AslyaA
E20c1xcNLDg3P84RWLRLw/viewform?usp=sf_link

Dopis za studenty Nederlandistiky

Jsme studentky a studenti oboru “Germánská a severoevropská studia:
Nederlandistika” na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Studium pražské nederlandistiky má více než stoletou tradici a vychází z ní
množství odborníků nejen na jazyk, ale i na celou nizozemsky mluvící oblast. Tento obor svým studentům umožňuje osvojit si znalost třetího největšího germánského jazyka, jímž mluví více než 23 milionů lidí nejen v Nizozemsku a Belgii, ale i v zemích jako je Surinam nebo země karibského souostroví – Aruba, Curaçao, Svatý Martin, Karibské Nizozemsko. Nizozemština představuje také most k afrikánštině, která je jedním z oficiálních jazyků v Jihoafrické republice.

Chcete dopis také podepsat?

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaIr6RpK4ihci8hwMR2j10DED
iRoHmjrm88n73-19m0SlKGg/viewform?usp=sf_link

Dopis za studenty Finštiny

Jsme studenti a studentky finštiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Studium finštiny je koncipováno jako filologické, což umožňuje proniknout nejen do struktury jazyka, ale nabízí i hluboký vhled do literatury, dějin a kultury Finska. 
Lidé, kteří disponují znalostí cizího jazyka, reálií a kultury upevňují mezinárodní vztahy. Absolventi finštiny se uplatňují jako překladatelé, tlumočníci, působí na zastupitelských úřadech na nediplomatických pozicích, v kulturních institucích či v nakladatelstvích a vydavatelstvích.
Pochopíme-li mentalitu tohoto národa, může být pro nás velkou inspirací. Kdo by se nechtěl něco přiučit od jedné z nejšťastnějších zemí na světě? Finsko již po šesté za sebou obsadilo v žebříčku štěstí 1. místo. Zároveň má tato země nízkou míru korupce a největší odolnost občanů vůči dezinformacím. Finský vzdělávací systém, ve kterém je klíčová důvěra učitelů, dětí i rodičů, je často označován za vzor.

Chcete dopis také podepsat?

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAjsubKa4JiE6_K_b93SoJtyVg
NTtwzgck-JkLKeUry3S41A/viewform?usp=sf_link

Dopis za studenty Blízkovýchodních studií

Jsme studentky a studenti Blízkovýchodních studií na Filozofické fakultě Univerzity
Karlovy.

Má studium Blízkého východu smysl? Ptáme-li se, má-li studium cizí kultury smysl, je odpověď jednoduchá. Rozhodně ano! Představme si, že někde na světě jsou lidé, kteří vědecky zkoumají Českou republiku, učí se náš jazyk, čtou naši literaturu a přemýšlejí o nás. Naše existence je předmětem jejich každodenního zájmu. V průběhu studia tito lidé přijedou k nám, zažijí tu část života, nechají tu část svého mládí a odjíždějí, doufejme, s nadějí, že se brzy vrátí. Po absolvování studia přijedou znovu a třeba se rozhodnou překládat a přeloží naše knihy do jejich jazyka a tím otevřou část našeho světa pro své krajany, kteří mohou těžit z našich myšlenek. Nebo se stanou diplomaty a zasadí se o navázání, či posílení vztahů jejich země s Českou republikou. Nebo
vytvoří obchodní příležitosti, které naše země spojí. Možností je mnoho. A teď si představme, že to samé děláme my, akorát obráceně. Studujeme cizí kulturu, zabýváme se ji dennodenně a dáváme do pohybu stejné procesy z příkladu popsaného výše.

Chcete dopis také podepsat?

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddUigHfLcdDa5UgaFClU-Q9G_LfHscTHlLJDBctZUnY253AQ/viewform?usp=sf_link

Dopis za studenty Hudební vědy

Jsme studentky a studenti hudební vědy na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Naprostá většina čtenářů tohoto dopisu má jistě kladný vztah k hudbě. Někdy si hudbou krátíme dlouhou chvíli. Často ale znamená víc. Hudba je už po tisíciletí naší základní potřebou, způsobem, jakým lze prožít určité emoce. A vztah hudebních vědců k hudbě je pak ještě o něco vrstevnatější.

Snažíme se jít za hudbu samotnou. Zkoumáme kontext jejího vzniku v rozličných historických, geografických i kulturních souvislostech. Soudobý pohled na muzikologii má interdisciplinární přesahy do dalších humanitních a sociálněvědných oborů (sociologie, antropologie, ekonomika, gender studies, etnologie, atp.) a o to víc tak obohacuje náš vhled do jiných společností, kultur, národů, menšin i jedinců.

Chcete dopis také podepsat?

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeJIvcjjcYZce9vKcbbrdhfk_4ZRl
YRwL44BLPoW4iOvsC5A/viewform?usp=sf_link

Dopis za studenty Komparatistiky

sme studenti a studentky komparatistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

„[Z Prahy] … Jak že jsme živi? – Dobře. Máme až k omrzení vlažné povětří. Trochu pracujeme, trochu držíme svátky – a čekáme, co nám příští dnové přinesou. – Naše literatura jde svým tichým, mírným, volným krokem dále, a nic jí – dle domnění mnohých – neschází, nežli nějaký milion, anebo alespoň hodná jeho část.“
(Denní kronika, Květy, 1841, roč. 8, č. 49, s. 391.)

Magisterský obor komparatistika, nebo také obecná a srovnávací literatura, se věnuje srovnávání světových literatur. Za cíl má nalézat a pojmenovávat vztahy mezi jednotlivými díly i soubory děl různých jazyků a kultur i různých historických období. Činí tak kreativně a zároveň zůstává zakotven v humanitních a sociálních vědách.
Nespornou výhodu našeho oboru představuje skutečnost, že nenáleží k žádné samostatné filologii: naopak, komparatistický pohled umožňuje nacházet souvislosti mezi zdánlivě izolovanými ostrůvky literatury a šířeji i kultury a sbližovat je. Komparatistika je oborem, který se věnuje světové literatuře, aniž by vyžadoval nezbytné a případně občas i limitující ohraničení jedním jazykem.

Chcete dopis také podepsat?

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoBmu2SqF8vNj1MnPEGQw7
wPCD3ZffP06zEEdPJ8CRrpDfiw/viewform?usp=sf_link

Dopis za studenty Filmových studií

Jsme studenti Katedry filmových studií při FF UK v Praze.

Tento dopis jsme se jako studenti Katedry filmových studií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy rozhodli napsat ze dvou důvodů. Jednak jako gesto podpory všem vysokoškolským humanitním a uměnovědným oborům, které v českém prostředí dlouhodobě čelí podfinancování, a také jako konkrétní výpověď o podmínkách, které na naší katedře panují.

Filmová studia jsou již od svého počátku disciplínou, která se silně prolíná s perspektivami filozofie, sociologie, dějin umění a nespočtem dalších oborů. Udržitelnou budoucnost si tedy přejeme nejen pro svůj obor, ale také pro tyto příbuzné disciplíny, jejichž vědecký přínos je pro nás nepostradatelný. Tímto dopisem chceme k tomuto úsilí přispět, a to přiblížením
významu filmových studií a situace na naší katedře.

Chcete dopis také podepsat?

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRpqTAClkEFatNEtV2Bg_q0cr4
LGcpEoplq9UGnGenmdpfrQ/viewform?usp=sf_link

Prosíme, pokud budete dopis podepisovat, připojte se k němu i v této oficiální petici Katedry filmových studií.

https://www.petice.com/umnovdne_obory_maji_smysl_-_dopis_student_katedry_filmovych_studii_pi_ff_uk_v_praze?s=100897826

Dopis za studenty Hispanistiky

Jsme studentky a studenti Hispanistiky a Španělského jazyka a literatury se zaměřením na vzdělávání.

Pod pojmem „studium španělštiny“ si mnozí možná napřed představí nekonečné večery na pláži, pikantní jídla, svůdné rytmy latinskoamerických tanců, siestu či lehce orosenou sklenici vína. 
Ačkoli se studium jazyka, literatury a kultury hispanofonních zemí může na první pohled zdát jako těžko využitelná a lehce exotická záliba, opak je pravdou. Španělština je rodným jazykem téměř 500 milionů osob žijících ve 21 zemích. Nejedná se pouze o tzv. países hispanohablantes: podle loňské oficiální statistiky Instituto Cervantes do roku 2060 budou rodilí mluvčí španělštiny představovat bezmála 30 % populace Spojených států amerických. Dalších téměř 24 milionů osob se učí španělštinu jako cizí jazyk. Odborníků na španělský jazyk je tedy více než potřeba – nejen v akademické sféře, ale i v rámci diplomacie, kulturního sektoru, mezinárodních vztahů, překladatelství či ve firmách specializujících se na obchod se španělsky mluvícími zeměmi.

Chcete dopis také podepsat?

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmD-RJHid80o6LCIh9NOmE3u609kLEInEoOuks-3jRoTLyqw/viewform?usp=sf_link

Dopis za studenty Archivnictví a pomocných věd historických

Jsme studenti a studentky oboru Archivnictví a pomocných věd historických na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

„Archivy jsou pamětí státu a jednotlivých lidí. Bez nich by byla každá snaha o věrnost minulosti a o pravdu k budoucnosti jen slepou činností.” – Karel Jaromír Erben

Obor archivnictví a pomocných věd historických se zabývá studiem historických pramenů a způsoby, jak můžeme prostřednictvím našeho archivního bohatství lépe chápat dějiny. Náš obor, jak i název napovídá, je pevně spjat se studiem historie, zabývá se ale především tím, jak se nám dějinné události prostřednictvím pramenů uchovají. Dostatek kvalifikovaných archivářů není stěžejní jen pro péči o staré dokumenty, skrze něž lze poznávat minulost, ale i pro řešení aktuální diskuze ohledně toho, co se dochová po nás pro budoucí generace.

Chcete dopis také podepsat?

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdh-A-7y9964gi7KEKToqwc439sR2P-hm7H-SFh2VA_3m9sVA/viewform?usp=sf_link

Dopis za studenty Klasické archeologie

Jsme studentky a studenti Klasické archeologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

“There is only one good, knowledge, and one evil, ignorance.” – Socrates

Se studiem antických civilizací stojí a padá dnešní svět – vždyť na jeho základech byla postavena moderní Evropa, např. Římské právo je jedním z pilířů práva moderního, kterým se inspirovaly právní systémy po celém světě a řecká kultura je základem moderní kultury evropské, bez které by dnešní Evropa nevypadala, jak vypadá. Z archeologických studií se lze mnohému přiučit. Nejde jen o studium antického života a umění, ale také o studium globálních krizí a problémů, kterým museli naši předkové čelit a z toho, jak si s nimi poradili oni, se může poučit a inspirovat i dnešní svět. Mnoho novodobých konfliktů bychom také nepochopili bez jejich antického kontextu, který se v nich často ukrývá. 

Chcete dopis také podepsat?

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_X74rY9r3-dSRYVCgx93UlwwnfEzmrUmIBh_QG51dTf-kqg/viewform?usp=sf_link

Výzva pro ostatní studenty

Milé studentky, milí studenti,

obracíme se na Vás s prosbou o pomoc. Většina z Vás pravděpodobně zaznamenala bouře okolo podfinancování humanitních oborů. Naši vyučující se v současné chvíli snaží téma medializovat a hledat řešení na všech frontách. Je to ovšem boj tuhý, a nepochybně ještě nějakou dobu bude. Proto bychom měli naše akademiky a obory podpořit i my, studenti. Veškeré dění se totiž bezprostředně týká i nás. 

Krizový štáb Hodiny pravdy (nejbližší chystané protestní akce na Den učitelů 28. března) kvitoval myšlenku studentské iniciativy, my tedy bereme věci do rukou. S několika studenty historie jsme v kooperaci se spolky vytvořili iniciativu MÁME SMYSL. Naším cílem nyní je podpořit protest. Součástí ohnivých debat jsou opakovaně pochybnosti o užitečnosti humanitních oborů. Pojďme se bránit i na této myšlenkové rovině. Pokud lidé přestanou chápat, k čemu je naše práce, stěží budou nakloněni tomu, aby se nám dostávalo více peněz. 

Posíláme tedy za historii modelový dopis, který osvětluje společenskou užitečnost našeho oboru. A prosíme Vás, studenty ostatních oborů na FF (případně na dalších humanitních fakultách), abyste se pokusili sepsat podobný dopis o tom, k čemu je Váš obor dobrý. Dopisy může zformulovat studentský spolek, akční jednotlivec nebo jakákoliv skupina z jednoho oboru. Obecně ale platí, že je dobré rozhodit sítě a poptat se spolužáků, vyučujících, přátel atd., co je všechno napadá. Sami jsme si ověřili, že víc hlav víc ví. Je jasné, že do jednoho dopisu nelze vměstnat všechno, k čemu jsou naše obory dobré, ale můžeme se pokusit vypíchnout alespoň některé důležité body.

Jde nám o čas. Prosíme vás tedy o co nejrychlejší aktivitu. V ideálním případě potřebujeme, abyste nám dopisy zaslali do 26. března, aby byla možnost je využít už na demonstraci 28. na den učitelů. Je ale možné je posílat i po tomto termínu, iniciativa může být dlouhodobější. 

Dopisy posílejte na adresu mamesmysl@gmail.com. Na tuto adresu se můžete obracet rovněž s jakýmikoliv otázkami, podněty a doplně/ními. Děkujeme!

Prosíme, aby dopisy:

  • byly stručné
  • byly kultivované, ale srozumitelné (cílem je šířit je co nejvíc mezi veřejnost – např. prostřednictvím webu Hodiny pravdy; ale zároveň v budoucnu zaslat ve větším počtu na rektorát/ministerstvo)
  • na začátku obsahovaly stručné shrnutí toho, čím se váš obor zabývá
  • zahrnovaly body konkrétní, jasně pochopitelné (např. z našeho oboru vychází učitelé, tlumočníci, psychologové atd.), ale také obecnější, ideové (viz závěr modelového dopisu)
  • čím víc podepsaných lidí, tím líp 

Pokuste se ukázat třeba i užitečnost v současné době (např. ukrajinistika), nebo vypíchnout konkrétní úspěchy/výjimečně schopné osobnosti (francouzské státní vyznamenání pro filosofa Miroslava Petříčka apod.)

Držte se šablony:

Začátek: Jsem student(ka)/Jsme studentky a studenti … na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
Konec: Naše práce má smysl.
(úvodní/závěrečný citát, jaký je použit v modelovém dopise, není nezbytný, ale může být údernou upoutávkou)